0
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Terms and Conditions

Toba HR Solutions Algemene voorwaarden mobiele applicatie

1. Inleiding

1.1. Welkom bij de mobiele applicatie van Toba HR Solutions, een oplossing die processen op het gebied van human resources automatiseert en stroomlijnt. Deze processen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, planning, beloning, opleiding, administratie en beheer (de “Applicatie”). Deze Algemene Voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) worden overeengekomen tussen Toba HR Solutions NV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Bellevue Toren, Bellevue 5/901, 9050 Gent, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0476.252.776 (“Toba HR”, “wij”, “ons”) en de gebruiker (“Gebruiker”, “u”, of “uw”) (gezamenlijk de “Partijen”). De Gebruiker is de persoon die de Applicatie raadpleegt, gebruikt, zich registreert via elk formulier beschikbaar op de Applicatie. Deze Algemene Voorwaarden beschrijven onze relatie met u, aangevuld met onze Privacyverklaring . Door gebruik te maken van de Applicatie stemt u in met de naleving van de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

1.2. Uw werkgever of opdrachtgever (“Werkgever”) heeft een overeenkomst (“Klantenovereenkomst”) gesloten met Toba HR, waarin onder andere uw gebruik van de Applicatie wordt geregeld.

1.3. Door gebruik te maken van de Applicatie verklaart u op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden en onze Privacyverklaring, die via de Applicatie beschikbaar zijn. Het is uw exclusieve verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw gebruik van websites of content van derden voldoet aan alle vereisten van derden.

1.4. Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. U wordt op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen via e-mail of een bericht in de Applicatie, waarbij tevens de datum van de laatste wijziging wordt vermeld. Indien u de Applicatie blijft gebruiken na dergelijke updates, wordt u geacht deze wijzigingen te aanvaarden en ermee in te stemmen te zijn gebonden.Deze Algemene Voorwaarden blijven van toepassing totdat ze worden beëindigd, hetzij door u, hetzij door ons, zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

2. Gebruikslicentie

2.1. Toba HR verleent u een niet-exclusief, beperkt, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om onze Applicatie te gebruiken, onderworpen aan de beperkingen die in deze Algemene Voorwaarden zijn uiteengezet en eventuele aanvullende beperkingen die schriftelijk worden meegedeeld. Niets in deze Algemene Voorwaarden verbiedt Toba HR om onze Applicatie ter beschikking te stellen aan anderen, inclusief uw concurrenten.

2.2. Met uitzondering van de hieronder uitdrukkelijk verleende beperkte rechten, behouden wij alle rechten, claims en belangen in de Applicatie, inclusief alle bijhorende intellectuele eigendomsrechten. Er worden u geen rechten verleend anders dan uitdrukkelijk uiteengezet in deze voorwaarden. U stemt ermee in om niets van de Applicatie, het gebruik van de Applicatie of de toegang tot de Applicatie te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Ook het dupliceren, kopiëren of hergebruiken van enig visueel ontwerpelement is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

2.3. De Gebruiker kan zelf inhoud uploaden, creëren en verstrekken aan Toba HR ("Gebruikersinhoud"). Door dergelijke Gebruikersinhoud te uploaden, creëren of verstrekken, verleent u Toba HR een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde sublicentieerbare, overdraagbare licentie om deze Gebruikersinhoud te gebruiken, kopiëren, opslaan, wijzigen, overdragen en weergeven zoals nodig of nuttig is voor het verstrekken en onderhouden van de Applicatie. Toba HR behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om Gebruikersinhoud te controleren en te verwijderen die in strijd is met deze Algemene Voorwaarden, ongepast is, inbreuk maakt op rechten van derden, of in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving.

2.4. Toba HR zal alles in het werk stellen om eventuele problemen op te lossen, op voorwaarde dat de Gebruiker zich houdt aan de Gebruiksvoorwaarden.

3. Toegang en gebruik

3.1. Om volledige toegang tot de Applicatie te verkrijgen, dient uw Werkgever een registratie te doorlopen. Uw Werkgever wordt verzocht (a) bepaalde registratiegegevens of andere informatie te verstrekken, indien vereist; en (b) een specifiek voor u bedoeld account in te stellen ("Account") door te kiezen voor de Applicatie die door ons wordt aangeboden onder de Gebruiksvoorwaarden en prijzen.

3.2. Bij het inloggen op de Applicatie, dient u in aanmerking te komen en akkoord te gaan met de hieronder uiteengezette voorwaarden. Indien u niet in aanmerking komt en niet voldoet aan een van de volgende voorwaarden, vormt dit een schending van deze Gebruiksvoorwaarden en kan dit leiden tot de beëindiging van uw Account en toestemming om de Applicatie te gebruiken. In het bijzonder stemt u ermee in dat:

3.2.1. U meerderjarig bent om wettelijk toestemming te geven voor toegang tot de Applicatie volgens de wetten van alle rechtsgebieden die op u van toepassing zijn. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor (maar zijn niet verplicht) om te allen tijde om een bewijs van uw leeftijd te vragen;

3.2.2. Uw Account uitsluitend voor persoonlijk gebruik is en niet door derden gebruikt wordt. Derden mogen uw Account, wachtwoord, login of gebruikers-ID niet gebruiken voor toegang tot de Applicatie of voor enig ander doel. Wij zullien niet verantwoordelijk zijn voor toegang van derden tot uw Account. U zal ons onmiddellijk op de hoogte brengen van ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord en identificatie of inbreuken. U aanvaardt hierbij de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw Account, gebruikersnaam of wachtwoord en dergelijk gebruik wordt geacht door u te zijn geautoriseerd. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van het wachtwoord dat u gebruikt en voor alle activiteiten of handelingen, ongeacht of dit wachtwoord bij onze Applicatie of bij een dienst van een derde is ingesteld;

3.2.3. U geverifieerd en vastgesteld hebt dat uw gebruik van de Applicatie niet in strijd is met wet- of regelgeving in elk rechtsgebied dat op u van toepassing is. Het is uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dit het geval is;

3.2.4. U de Applicatie niet zal gebruiken voor frauduleuze of illegale doeleinden;

3.2.5. U begrijpt dat wij, zonder verplichting, uw internettoegangslocatie kunnen detecteren en technieken kunnen gebruiken om de toegang te blokkeren of te beperken vanuit een rechtsgebied waar deelname aan de Applicatie illegaal of beperkt is;

3.2.6. U uw identiteit op geen enkele wijze zal verhullen, inclusief, maar niet beperkt tot het maskeren van IP-adressen of het benaderen van de Applicatie via proxyservers; en

3.2.7. U ervoor zal zorgen dat al het gebruik van uw Account volledig in overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden. Wij kunnen uw toegang tot de Applicatie zonder kennisgeving aan u opschorten of beëindigen indien u gedurende langere tijd geen gebruik maakt van de Applicatie.

3.3. U gaat ermee akkoord de Applicatie uitsluitend te gebruiken voor het beoogde doel en U zal niet:

3.3.1. de Applicatie sublicentiëren, leasen, verhuren, uitlenen, distribueren of op enige andere wijze overdragen aan derden;

3.3.2. de broncode van de Applicatie decompileren, onderwerpen aan reverse-engineering, disassembleren of anderszins afleiden;

3.3.3. de Applicatie gebruiken of kopiëren, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden;

3.3.4. de Applicatie gebruiken om ongevraagde e-mailadvertenties of spam te genereren;

3.3.5. auteursrechtvermeldingen, digitale watermerken, eigendomsvermeldingen of andere mededelingen op de Applicatie wijzigen, verwijderen of onleesbaar maken.

3.3.6. opzettelijk wormen, Trojaanse paarden, corrupte bestanden of andere items van destructieve of misleidende aard verspreiden of de Applicatie gebruiken voor illegale, inbreukmakende, lasterlijke of frauduleuze doeleinden;

3.3.7. technische of andere beschermingsmaatregelen op de Applicatie verwijderen of op enigerlei wijze omzeilen;

3.3.8. beveiligingstests uitvoeren zonder uitdrukkelijke toestemming van Toba HR.

4. Verificatie van GEBRUIK VAN APPLICATIE

4.1. Wij behouden ons het recht voor (maar zijn niet verplicht) om op elk moment een audit uit te voeren en/of te waarborgen dat uw deelname aan en gebruik van de Applicatie in overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden en/of toepasselijke wetgeving. U machtigt ons en onze vertegenwoordigers om alle benodigde informatie bij u op te vragen en om de informatie die wij nodig achten te valideren, te gebruiken en aan derden bekend te maken. Om de genoemde audit te faciliteren, gaat u ermee akkoord voldoende informatie of documentatie te verstrekken waar wij, naar eigen goeddunken, om kunnen vragen. Als u dergelijke informatie niet binnen dertig (30) dagen na ons verzoek verstrekt, als uw antwoorden onvolledig of anderszins onvoldoende zijn, of als we niet in staat zijn om de informatie te verifiëren, kan uw Account en/of toelating tot gebruik van de Applicatie worden beëindigd.

5. Beëindiging of annulering van accounts

5.1. Wij behouden ons het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te beëindigen, uw toegang tot de Applicatie geheel of gedeeltelijk beëindigen, of de toegang van een gebruiker tot de Applicatie geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving, indien wij naar eigen goeddunken van mening zijn dat u of een aan u gerelateerde gebruiker een voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden heeft geschonden of kan schenden, indien dit naar ons oordeel wettelijk is vereist, of om andere redenen. Accountinformatie of ander materiaal met betrekking tot uw gebruik van de Applicatie op onze servers of elders in ons bezit kan worden verwijderd. U erkent dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of derden voor beëindiging van uw toegang tot de Applicatie. Wij behouden ons het recht voor uw Account te beëindigen bij wanbetaling door uw Werkgever, indien u dertig (30) dagen na deactivering van uw Account het saldo van uw Account niet op peil heeft gebracht of geen contact met ons heeft opgenomen over heractivering. Bij beëindiging van uw Account kunnen al uw Accountgegevens worden verwijderd.

6. Duur

6.1. Deze Gebruiksvoorwaarden treden in werking zodra u toegang krijgt tot de Applicatie en komen te vervallen wanneer alle abonnementen zijn verlopen in overeenstemming met de Klantovereenkomst.

7. Merken, handelsnamen en dienstmerken

7.1. Tenzij anders vermeld, zijn alle logo's, namen, verpakkingsontwerpen en merken op de Applicatie handelsmerken of dienstmerken die eigendom zijn van ons of onder licentie worden gebruikt door ons of onze zakelijke partners. Het gebruik of misbruik van deze merken of andere informatie is ten strengste verboden.

8. Ingediende informatie

8.1. Met uitzondering van Persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in onze Privacyverklaring) geeft u ons Feedback, waaronder gegevens, variabelen, opmerkingen, suggesties, ideeën, notities, tekeningen, afbeeldingen, concepten of andere informatie ("Feedback"). U verstrekt deze Feedback, inclusief bijhorende rechten, kosteloos aan ons. Dergelijke Feedback wordt behandeld als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en kan door ons voor elk doel worden gebruikt, zonder uw toestemming of enige vergoeding aan u of anderen, ongeacht hoe u deze Feedback indient (bijvoorbeeld per e-mail, via een formulier op de Applicatie, op een prikbord of anderszins).

8.2. Wij kunnen van tijd tot tijd berichten die u op de Applicatie plaatst naar eigen goeddunken controleren, beoordelen, wijzigen of verwijderen, maar zijn hiertoe niet verplicht. U gaat ermee akkoord geen materiaal in te dienen of te verzenden dat onwettig, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch of discriminerend is, of dat anderszins in strijd is met wetten, voorschriften, regels, of deze Gebruiksvoorwaarden. U bent als enige verantwoordelijk voor het materiaal dat u op de Applicatie plaatst. U stemt er verder mee in geen materiaal te uploaden, mailen, plaatsen, verzenden, verdelen of anderszins publiceren via de Applicatie dat de normale werking van de Applicatie verstoort, inclusief materiaal dat geen verband houdt met het desbetreffende onderwerp of dat andere gebruikers beperkt of verhindert de Applicatie te gebruiken. Door het gebruik van de Applicatie kunt u bepaalde beperkte informatie over uzelf en uw gebruik van de Applicatie indienen en/of kunnen wij deze verzamelen in overeenstemming met onze Privacyverklaring. Wij zullen deze informatie gebruiken voor de doeleinden zoals uiteengezet in onze Privacyverklaring. Wij zijn niet verplicht dergelijke inzendingen vertrouwelijk te houden en kunnen deze gebruiken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, producten of reclame) zonder dat daarvoor royalty's of andere vergoedingen verschuldigd zijn. We aanvaarden geen aansprakelijkheid als gevolg van dergelijk gebruik.

9. Garanties; DISCLAIMER & beperking van aansprakelijkheid

9.1. U garandeert dat u deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele aanvullende richtlijnen van onze Applicatie zal naleven en respecteren.

9.2. U erkent dat wij niet kunnen garanderen dat bestanden die beschikbaar zijn voor het downloaden van het internet vrij zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere codes met besmettelijke of destructieve eigenschappen. Het is uw verantwoordelijkheid om voldoende procedures en controlepunten te implementeren om te voldoen aan uw specifieke eisen voor nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, en voor het onderhouden van een middel buiten de Applicatie om verloren gegevens te reconstrueren. Wij nemen geen verantwoordelijkheid of risico voor uw gebruik van het internet.

9.3. Onze diensten en alle materialen op de Applicatie worden verstrekt "AS IS" en "AS AVAILABLE" en zonder enige uitdrukkelijke of impliciete waarborg, met inbegrip van impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Toba HR geeft geen verklaringen of waarborgen over de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid van enig materiaal op de Applicatie of enige website die is gelinkt aan de Applicatie. Toba HR garandeert niet dat de Applicatie beschikbaar, ononderbroken, foutloos of vrij van virussen of andere schadelijke componenten is, tenzij anders overeengekomen in de Klantovereenkomst.

9.4. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht, is Toba HR, noch haar directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of filialen in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of punitieve schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, verlies van gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, voortvloeiend uit (i) uw toegang tot of gebruik van de Applicatie of de onmogelijkheid toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Applicatie; (ii) gedrag of inhoud van derden op de Applicatie; (iii) inhoud verkregen van de Applicatie; en (iv) onbevoegde toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, ongeacht of dit is gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of een andere wettelijke theorie, ongeacht of wij op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als een hierin uiteengezette oplossing niet blijkt te voldoen aan haar essentiële doel.

9.5. In de maximale mate toegestaan door het toepasselijke recht, zal de totale aansprakelijkheid van Toba HR jegens u, voortvloeiend uit deze Gebruiksvoorwaarden in geen geval het totale bedrag overschrijden dat door de Werkgever werd betaald voor de Applicatie die aanleiding gaf tot de aansprakelijkheid, zoals bepaald in de Klantenovereenkomst. De voorgaande beperkingen zijn niet van toepassing op de aansprakelijkheid van een partij als gevolg van (i) fraude of bedrog, en/of (ii) opzettelijk wangedrag.

10. Vrijwaring

10.1. U stemt ermee in Toba HR, haar dochterondernemingen, filialen, licentiegevers, inhoudleveranciers, dienstverleners, werknemers, agenten, functionarissen, directeuren en contractanten (de "Gevrijwaarde Partijen") te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van elke aansprakelijkheid, verlies of schade, kosten of uitgaven, met inbegrip van maar niet beperkt tot gerechtskosten, advocatenhonoraria en alle prijzen of schade veroorzaakt door, in verband met of incidenteel verband houdend met uw gebruik van onze Applicatie.

11. wEBSITES van derden

11.1. Wij kunnen links en verwijzingen verstrekken naar internetsites die worden beheerd door anderen die onafhankelijk zijn van Toba HR ("Websites van derden"). Wij hebben niet alle Websites van derden die gelinkt zijn aan de toepassing gecontroleerd en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van, of voor producten of diensten aangeboden op dergelijke Websites van derden. Toba HR geeft geen verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie op dergelijke websites. Uw toegang tot Websites van derden vanuit de Applicatie is op eigen risico.

12. Diversen

12.1. Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt deze bepaling geacht te zijn gewijzigd om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht voor zover toegestaan door de wet. Uw gebruik van de Applicatie is onderworpen aan onze Privacyverklaring. Deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring vormen de volledige afspraak en overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicatie met betrekking tot het onderwerp. Onze relatie is die van onafhankelijke contractanten en er wordt geen agentschap, partnerschap, joint venture of werknemer-werkgeverrelatie bedoeld of gecreëerd tussen ons door deze Gebruiksvoorwaarden.

12.2. Toba HR kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van (tijdelijke) niet-nakoming of in geval van niet-nakoming van een van haar verplichtingen ten gevolge van een geval van overmacht of toeval.

12.3. Deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, zonder rekening te houden met enig conflictenrecht. De bevoegde rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd voor elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden of het onderwerp ervan.

12.4. Indien Toba HR door omstandigheden buiten haar wil de uitvoering van haar verplichtingen niet kan voortzetten of gewoon duurder of moeilijker wordt, verbinden Toba HR en de gebruiker zich ertoe te goeder trouw en billijk binnen een redelijke termijn te onderhandelen over een aanpassing van de contractuele voorwaarden, dit om het evenwicht te kunnen herstellen. Bij gebrek aan akkoord binnen een redelijke termijn kan elke partij de beëindiging van de contractuele relatie die hen bindt inroepen, zonder schadevergoeding of schadeloosstelling van welke aard ook.